KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni

 

Sayın ziyaretçimiz; veri sorumlusu olarak, ERBATUR GIDA, CAM, ELEKTRONİK, İNŞAAT, TEKSTİL, PLASTİK SANAYİ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından işletilen https://www.erbaturglass.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

 

 

1.   VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verilerinizin işbu Web Sitesi Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak ERBATUR GIDA, CAM, ELEKTRONİK, İNŞAAT, TEKSTİL, PLASTİK SANAYİ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Web Sitesi Müşteri-Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metninin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmektir.

İşbu Aydınlatma Metninin amacı, ERBATUR GIDA, CAM, ELEKTRONİK, İNŞAAT, TEKSTİL, PLASTİK SANAYİ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi https://www.erbaturglass.com olan web sitesinin işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinden, müşterilerden   elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilginin sunulmasıdır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere de https://www.erbaturglass.com adresinde yer alan yer alan ERBATUR GIDA, CAM, ELEKTRONİK, İNŞAAT, TEKSTİL, PLASTİK SANAYİ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik formunu doldurmanız ve alış-veriş yapmanız dolayısıyla elde edilen; Adı-Soyadı, T.C. Kimlik No, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, adres, e-posta, işyeri adı/adresi ve unvanı, banka/kredi kartı/çek bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, kullanıcı adı-şifre şeklindeki kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 

1-     Web Sitesi Üyelik Kaydının Oluşturulması ve Kullanıcı Adı Oluşturulması Güncellenmesi

2-     Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 • Bilgilendirme, Kampanya Tanıtımı Yapılması
 • Sipariş Takibinin Yapılması
 • Müşteriye Ürün/Ürünlerin Gönderilmesi

 

3-   Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

 • Müşteriye ait Faturanın Gönderimin Sağlanması
 • Satış Sonrası Müşteriye Destek Verilmesi

 

4-   Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 • Müşteri Memnuniyetini Oluşturmak ve/veya artırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için Müşterilerin Bilgilendirilmesi
 • Müşterilere toplu elektronik ileti gönderilmesi
 • Şirket’in tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Şirketin Müşteri ile   iletişime geçebilmesi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi

 

5-   İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

6-   Reklam-Kampanya-Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

7-   Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

 • Şirketin web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
 • Şirketin web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
 • Şirketin web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 

İnternet sitemizin üzerinden yapmış olduğunuz kayıt dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, şirket yetkilisi/sorumlusuna, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

Müşteri ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi nedenleriyle;

İnternet sitemizi ziyaretiniz, ve üye kayıt formunu doldurmanız, site üzerinde gezinmeleriniz, alış- veriş yapmanız  dolayısıyla elde edilen  kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak, “Bir Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile ilgili Olarak  ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” gibi hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının  “c” ve “f”  fıkralarındaki hukuki sebepler ve  5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla elektronik olarak toplanmaktadır.

 

 

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı şirketimizin, Bilgi İşlem Departmanından veyahut da https://www.erbaturglass.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Şirketimizin Yalova-Kirazlı Sanayi Gıda Toptancılar Sitesi, No:1/2 Merkez/YALOVA adresine fiziken, posta veya noter kanalıyla, veyahut da [email protected] adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

 

Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.